varning

Denna webbplats tillhandahålls 'i befintligt skick' utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Vi lämnar inga utfästelser eller garantier i förhållande till denna webbplats eller informationen och materialet som tillhandahålls på denna webbplats.

Utan att det påverkar det allmänna i föregående stycke, garanterar vi inte att: (a) denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget; (b) informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande. Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig med avseende på förluster som uppstår till följd av någon händelse eller händelser utanför vår rimliga kontroll. Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig med avseende på några affärsförluster, inklusive (utan begränsning) förlust av eller skada på vinster, inkomster, intäkter, användning, produktion, förväntade besparingar; förlust av affärer; förlust av kontrakt; avbrott i verksamheten; förlust av användningen av pengar; förlust av förväntade besparingar; förlust av rykte; förlust av kunder; kundgoodwill och/eller liknande förluster).

Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och ska förbli i full kraft och verkan även om den sägs upp av någon anledning.